Vítáme vás na našich webových stránkách

 

Popis realizace poskytování sociální služby

 

Typ služby:                        dle zákona108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů §62; Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel:                    Charita Kaplice, Náměstí 42, 382 41 Kaplice, IČ: 73634310

Název služby:                     Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Adresa zařízení:                 Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

Kontaktní osoba:               Bc. Lucie Matušová – vedoucí Nízkoprahového zařízení, kontakt: 734 435 181,                        lucie.matusova@charitakaplice.cz

Forma poskytování:          ambulantní (uživatel dochází do zařízení, kde je poskytována sociální služba)

 

Poslání           

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DéDéčko (dále jen NZDM DéDéčko) je nabízet jim pomoc a bezpečný prostor a omezit tak negativní vliv prostředí, ve kterém žijí.  Snažit se poskytovat informace, individuální podporu a řešit jejich nelehké životních situace např. rozpad rodinných vazeb, problémy ve škole, složité situace mezi vrstevníky, nabídnout smysluplné využití volného času apod. Tím usilovat a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty se zaměřením na jejich potřeby a přání.

Pro koho tu jsme:

NZDM DéDéčko je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem (dále jen uživatelé), kteří:

 • jsou ve věku 6 – 18 let
 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají nepříznivé situace:

o   Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní zneužívání, domácí násilí.

o   Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve škole.

o   Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy.

Způsob uzavření smlouvy se zájemcem o službu je ústní. Pro přijetí do služby není zapotřebí vyplnit žádný formulář.

Prostředí, ve kterém je ambulantní sociální služba poskytována je bariérové, z toho důvodu neposkytujeme službu imobilním uživatelům.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem: 1 uživatel /1 pracovník

Kapacita pro skupinové aktivity: max. 10 uživatelů /1 pracovník

Služba je poskytována bez úhrady.

 

Provozní doba

V době letního času:                                       V době zimního času:

Pondělí              13:00 – 18:00                        Pondělí                 12:00 – 17:00

Úterý                 13:00 – 18:00                        Úterý                    12:00 – 17:00

Středa                13:00 – 18:00                        Středa                   12:00 – 17:00

Čtvrtek              13:00 – 18:00                        Čtvrtek                12:00 – 17:00

Pátek                 12:00 – 17:00                        Pátek                    12:00 – 16:00

V době školních prázdnin služba otevřena: pondělí až pátek od 10:00 do 15:00 hod.

 

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťuje tyto základní činnosti:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 

 • 62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. a)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o   zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

o   pracovně výchovná činnost s dětmi

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

o   zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 1. c) sociálně terapeutické činnosti

o   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o   pomoc při vyřizování běžných záležitostí

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 

Zásady

Pracovníci  NZDM DéDéčko se při své práci řídí ZÁSADAMI NÍZKOPRAHOVOSTI:

 • Dostupnost – realizujeme službu tak, aby svým charakterem a umístěním byla blízká přirozenému prostředí a maximálně dostupná pro určenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé mohou do zařízení kdykoliv během otevírací doby přijít i odejít, podívat se anebo si vyzkoušet „naší službu“.
 • Dodržování práv - respektujeme a chráníme práva uživatelů NZDM DéDéčko.
 • Podpora - podporujeme uživatele v rozvoji jeho schopností a dovedností, v oblasti mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatele, podporujemevyužívání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jeho situace. Poskytneme psychickou podporu uživateli při zvládání jeho problémů.
 • Odbornost - pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.
 • Dobrovolnost - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda se do nabízených aktivit zapojí.
 • Rovnost - poskytujeme služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd. Objektivně přistupujeme k uživatelům služby, nepovažujeme nikoho z uživatelů za důležitějšího nebo méně důležitého. Všichni uživatelé si jsou rovni. Uplatňujeme opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě.
 • Respektpracovníci respektují uživatele a naopak
 • Bezplatnost - zásada bezplatnosti zajišťuje uživatelům vstup do zařízení bez nutnosti platit za poskytované služby. S uživateli je uzavírána ústní smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 91 zákona 108/2006 Sb.
 • Důvěrnost - Princip mlčenlivosti– pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Způsob podávání a vyřizování stížností

Podněty, připomínky a návrhy na zkvalitnění poskytované sociální služby mohou podat (jednou z níže uvedených forem) uživatelé služby, jejich zákonní zástupci i širší veřejnost. Těmito podněty, připomínkami a návrhy se zabývá pracovní tým NZDM DéDéčko na pravidelných setkáních.

Stížnost lze podat anonymně a při jejím vyřizování má uživatel právo si zvolit zástupce. Stížnosti jsou pro NZDM DéDéčko výzvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit poskytované sociální služby.

Způsoby podávání stížností:

 • ústním či písemným vzkazem přes pracovníka NZDM DéDéčko
 • telefonicky na čísle 734 435 181 - vedoucí sociální služby NZDM nebo na čísle 739 383 480 - pracovnice NZDM DéDéčko
 • prostřednictvím e-mailové adresy vedoucí NZDM DéDéčko
 • do schránky „Přání a stížností“ nacházející se v NZDM DéDéčko

Způsob projednání stížnosti

Přijatá stížnost je řešena bezodkladně, maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od přijetí.

 

Materiální a technické zabezpečení

NZDM DéDéčko se nachází v bezplatně zapůjčených prostorách obce Dolní Dvořiště. Do budovy vedou schody, vstup je tedy bariérový. Zařízení je rozděleno následovně: společenská místnost, kancelář s kontaktní místností a sociální zařízení.

 

Personální zajištění:

Vedoucí NZDM / sociální pracovnice:

Bc. Lucie Matušová

tel.: 734 435 181

e-mail: lucie.matusova@charitakaplice.cz

 

Pracovnice v sociálních službách NZDM DéDéčko

Vendula Kovacsová

tel.: 739 383 480

e-mail: vendula.kovacsova@charitakaplice.cz

 

Pracovník v sociálních službách NZDM DéDéčko:

Václav Starý, Dis.

tel.: 739 383 480

e-mail: vaclav.stary@charitakaplice.cz

 

 

Vypracovala: Bc. Lucie Matušová, vedoucí sociální služby NZDM

 

Příměstský tábor HOBIT

Příměstský tábor HOBIT

Ve dnech 23. 7. – 27.7. proběhl v NZDM DéDéčko v Dolním Dvořišti příměstský tábor pod vedením Charity Kaplice. Celý tábor se nesl v tématu „Hobit“ od J. R. R. Tolkiena, děti tedy čekal fantastický svět plný dobrodružství, příšer a hádanek.

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a Noc s Andersenem

Charita Kaplice - NZDM DéDéčko a Noc s Andersenem

Dne 23. 3. jsme ve spolupráci s knihovnou Dolní Dvořiště připravili pro děti z Dolního Dvořiště Noc s Andersenem. Tato noc má již svou tradici, která se snaží děti přivést ke čtení. Pro děti byl připraven celovečerní program s následným přespáním v knihovně.

Úspěch NZDM Dédéčko  v soutěži MŮJ SVĚT

Naše „děti“ se pod vedením Venduly Kovacsové z NZDM Dédéčko v Dolním Dvořišti  zúčastnily fotografické soutěže MŮJ SVĚT.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Shrnutí roku 2017

V minulém roce jsme opravdu nezahálely. U nás v nízkoprahovém zařízení probíhaly minimálně jednou měsíčně specifické prevence. Nejčastějším tématem byl Virtuální svět, při kterém jsme našim uživatelům názorně ukazovali, jak si mají zabezpečit své internetové účty, jak se vyvarovat kyberšikaně a rozpoznat nebezpečí, která číhají ve virtuálním světě.

Charita Kaplice - celotýdenní aktivity v NZDM DéDéčko

IMG_9527Po loňském úspěšném létě jsme nesměli zůstat pozadu a opět jsme vyhlásili dva termíny celotýdenních aktivit v NZDM.