Vítáme vás na našich webových stránkách

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo Velešín

 

Popis realizace poskytování sociální služby

Typ služby: dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů §62; Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel: Charita Kaplice, Náměstí 42, 382 41 Kaplice, IČ: 73634310

Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo

Adresa zařízení: Družstevní 596, 382 32 Velešín

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Matušová – vedoucí Nízkoprahového zařízení kontakt: 734 435 181, lucie.matusova@charitakaplice.cz

Forma poskytování: ambulantní (uživatel dochází do zařízení, kde je poskytována sociální služba)

Pro koho tu jsme:

NZDM Molo je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem (dále jen uživatelé), kteří:

 • jsou ve věku 10 - 22 let
 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají nepříznivé situace:

 

o Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní zneužívání, domácí násilí.

 

o Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve škole.

 

o Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy.

 

Prostředí, ve kterém je ambulantní sociální služba poskytována, je bariérové, z tohoto důvodu neposkytujeme službu imobilním uživatelům.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem: 1 uživatel /1 pracovník

Okamžitá maximální kapacita sociální služby pro skupinové aktivity: max. 15 uživatelů /1 pracovník

 

Služba je poskytována bez úhrady.

 

Provozní doba

Pondělí 13:00 – 17:00

Úterý 13:00 – 18:00

Středa 13:00 – 17:00

Čtvrtek 13:00 – 18:00

Pátek 13:00 – 16:00

 

V době školních prázdnin je služba poskytována – pondělí a středa od 11:00 do 15:00, úterý a čtvrtek od 10:00 do 15:00, v pátek od 12:00 do 15:00 hod.

 

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťuje tyto základní činnosti:

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

o pracovně výchovná činnost s dětmi

o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 

c) sociálně terapeutické činnosti

o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí

o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 

Zásady

Pracovníci NZDM Molo se při své práci řídí ZÁSADAMI NÍZKOPRAHOVOSTI:

 

 • Dobrovolnost - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda se do nabízených aktivit zapojí.
 • Odbornost - pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.
 • Podpora - podporujeme uživatele v rozvoji jejich schopností a dovedností, v oblasti mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatelů, dále podporujeme využívání veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace. Poskytneme psychickou podporu uživatelům při zvládání jejich problémů.
 • Dodržování práv - respektujeme a chráníme práva uživatelů NZDM Molo.
 • Dostupnost – realizujeme službu tak, aby svým charakterem a umístěním byla blízká přirozenému prostředí a maximálně dostupná pro určenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé, mohou do zařízení kdykoliv během otevírací doby přijít i odejít, podívat se anebo si vyzkoušet „naší službu“.
 • Rovnost - poskytujeme služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd. Objektivně přistupujeme k uživatelům služby, nepovažujeme nikoho z uživatelů za důležitějšího nebo méně důležitého. Všichni uživatelé si jsou rovni. Uplatňujeme opatření směřující k ochraně uživatelů před vznikem závislosti na poskytované službě.
 • Respekt pracovníci respektují uživatele a naopak.
 • Bezplatnost - zásada bezplatnosti zajišťuje uživatelům vstup do zařízení bez nutnosti platit za poskytované služby. S uživateli je uzavírána ústní smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 91 zákona 108/2006 Sb.
 • Důvěrnost - Princip mlčenlivosti – pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Způsob podávání a vyřizování stížností

Podněty, připomínky a návrhy na zkvalitnění poskytované sociální služby mohou podat (jednou z níže uvedených forem) uživatelé služby, jejich zákonní zástupci i širší veřejnost. Těmito podněty, připomínkami a návrhy se zabývá pracovní tým NZDM Molo na pravidelných setkáních.

 

Stížnost lze podat anonymně a při jejím vyřizování má uživatel právo si zvolit zástupce. Stížnosti jsou pro NZDM Molo výzvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit poskytované sociální služby.

 

Způsoby podávání stížností:

 • ústním či písemným vzkazem přes pracovníka NZDM Molo
 • telefonicky na čísle 734 435 181 - vedoucí sociální služby NZDM nebo na čísle 731 604 452 - pracovnice NZDM Molo
 • prostřednictvím e-mailové adresy vedoucí NZDM Molo
 • do schránky „Přání a stížností“ nacházející se v NZDM Molo

Způsob projednání stížnosti

Přijatá stížnost je řešena bezodkladně, maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od přijetí.

 

Materiální a technické zabezpečení

NZDM Molo se nachází v pronajatých prostorách obce Velešín. Do budovy vedou schody, vstup je tedy bariérový. Zařízení je rozděleno následovně: společenská místnost, kancelář s kontaktní místností, sklad a sociální zařízení.

 

Personální zajištění:

Vedoucí NZDM:

Bc. Lucie Ovádková

tel.: 734 435 181

e-mail: lucie.ovadkova@charitakaplice.cz

 

Sociální pracovnice NZDM Molo:

Ludmila Poláčková

tel.: 731 604 452

e-mail: lida.polackova@charitakaplice.cz

 

Vypracovala: Bc. Lucie Matušová, vedoucí sociální služby NZDM

 

Charita Kaplice PŘIJME: Sociálního pracovníka/pracovnici do Nízkoprahového zařízení pro děti a mláde

Pracoviště: Velešín/ Kaplice

Pracovní úvazek: 1,0 úvazku (doba určitá s možností prodloužení)

Minimální stupeň vzdělání: VOŠ nebo VŠ (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o soc. službách)

Nástup možný ihned

Platové ohodnocení: 18.000,-Kč (+ 13. plat)

Charita Kaplice PŘIJME: Pracovníka/pracovnici v sociálních službách pro Nízkoprahové zařízení pro dě

Pracoviště: Velešín/ Kaplice

Pracovní úvazek: 1,0 úvazku (doba určitá s možností prodloužení)

Minimální stupeň vzdělání: SOU

Nástup možný ihned

Platové ohodnocení: 15.500,-Kč (+ 13. plat)

Nástup možný ihned

Charita Kaplice - prosinec v NZDM Molo Velešín

IMG_427621. 12. 2017 proběhl v  NZDM Molo Hippies den, kdy uživatelé Mola měli možnost přijít v tématických kostýmech, stejně jako zaměstnanci. Společenská místnost byla vyzdobena květinami a nejrůznějšími symboly svobody. Probíhalo promítání filmu o totalitě a nesvobodě v naší zemi z předešlých let.Během dne proběhlo několik různých debat a diskuzí, při nichž se děti bavily se zaměstnanci o svobodě a demokracii, a mohly vyjadřovat své názory a postoje. Povídalo se i o tom, jak to u nás chodilo, v dobách normalizace. Den byl uskutečněn v rámci připomenutí 17. listopadu.

Charita Kaplice - Halloweenský den v NZDM Molo

7Dne 31. 10. 2017 proběhl v NZDM Molo Velešín Halloweenský den. V duchu této akce se nesla bohatá výzdoba, nechyběly ani tematické kostýmy pracovníků Mola.

DEN CHARITY 2017

Charita Kaplice Vás zve na den otevřených dveří, který proběhne první říjnový týden v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v Sociální rehabilitaci Tolerance. Více informací v letáčku níže:

Příměstský tábor NZDM Velešín

V tomto roce pořádala Charita Kaplice prvním rokem v NZDM MOLO ve Velešíně příměstský tábor, kde si děti užily týden herních, sportovních a zážitkových aktivit. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015

Letos jsme připravily pro děti dva příměstské tábory v našich Nízkoprahových zařízení. Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách zůstaly doma, nechtějí být samy a rodiče musí chodit do práce.

Tři králové v Senátu

Tři králové v Senátu

Již po čtvrté pozval Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí do Senátu tříkrálové koledníky. Slavnostní snídaně, která se konala 13. ledna, se zúčastnili všichni poslanci KDU-ČSL v čele s předsedou strany Pavlem Bělobrádkem, představitelé Senátu a Poslanecké sněmovny a senátoři z demokratických stran. Hlavními hosty slavnostní snídaně byli kardinál Dominik Duka a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Pozvání přijali také další významní hosté, například předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr, předseda Akademie věd ČR profesor Jiří Drahoš a jeho předchůdce profesor Václav Pačes. Role moderátora se ujal předseda Senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar. 

Charita Kaplice vystavovala fotografie v Galerii U Jakuba ve Velešíně

Charita Kaplice vystavovala fotografie v Galerii U Jakuba ve Velešíně

Ve dnech 8.8. – 26.8. 2014 proběhla putovní výstava fotografií z fotosoutěže Můj svět U Jakuba ve Velešíně.

Výstava oceněných fotografií 6. ročníku celonárodní fotografické soutěže

Výstava oceněných fotografií 6. ročníku celonárodní fotografické soutěže.