Vítáme vás na našich webových stránkách

 

Charitní pečovatelská služba 

 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení tak, aby mohli i nadále setrvat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Tato pomoc je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné fyzické osoby při obstarávání nutných prací v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb (jako je např. poskytnutí stravy, pomoc při hygieně, pomoc při přípravě jídla a pití apod.).

Služba je poskytována terénní formou v domácnosti uživatelů/ek a je určena obyvatelům města Kaplice, Velešín a okolních obcí.

Cíle CHPS

  • Dosáhnout toho, aby uživatel/ka setrval/a ve svém domácím prostředí.
  • Podporovat uživatele/ku v udržení si soběstačnosti.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou jsou senioři (nad 65 let)a zdravotně znevýhodnění lidé (od 18 let), kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o sebe, svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé záležitosti.

Do cílové skupiny spadají také rodiny s dětmi do 4 let věku (pokud se v rodině narodily současně 3 a více dětí), jejichž situace vyžaduje dočasnou pomoci jiné fyzické osoby.

CHPS je určena osobám z města Kaplice a blízkého okolí a osobám z města Velešín a jeho blízkého okolí (dostačující je přechodný pobyt v této lokalitě).

 

Kapacita CHPS

Maximální kapacita služby týkající se všech úkonů je 120 uživatelů/ek.

Zmíněná kapacita je pouze orientační, neboť se přihlíží k celkové vytíženosti pracovníků/ic, tzn. k počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každé/ho uživatele/ky.

Základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

CHPS nabízí také tzv. fakultativní činnosti, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností. Hrazení fakultativních činností se týká také osob vyjmenovaných v ust. §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým jsou základní činnosti poskytovány zdarma. Fakultativní činnosti jsou určeny pro uživatele/ky, kteří mají sjednané základní činnosti sociální služby (uživatelům/kám nelze poskytovat pouze fakultativní činnosti).

Úhrada za službu

Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. S ceníkem CHPS  jsou uživatelé seznámeni vždy před podepsáním Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Místo a čas poskytování služby

CHPS je terénní sociální službou a služba je určena osobám z měst Kaplice a Velešín a jejich okolí.

Služba je poskytována každý všední den v následujícím časovém rozmezí:

pondělí - pátek od 7,00 – 15,30

Informace obědy 21.7.2016.docx

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Ceník CHPS od 1.1.2016 .doc

Příloha č. 2 ke Smlouvě - Vnitřní pravidla 13.7.2016.docx

Příloha č. 3 ke Smlouvě - Stížnosti a př ipomínky 13.7.2016.docx

Smlouva o PS 13.7.2016.docx

Žádost o PS 21.7.2016.docx

 

Kontaktní osoba: Lucie Kreuzigerová, Dis., vedoucí sociálních služeb

Charita Kaplice – statistické údaje 2018 (leden – březen) – Město Kaplice

CHPS měla k 1. 1. 2018 celkem 112 uživatelů (61 v Kaplici). Během sledovaného období poskytla CHPS své služby celkem 126 uživatelům (z toho 67 uživatelům z Kaplice). Za sledované období přibylo CHPS 6 nových uživatelů z města Kaplice a 6 uživatelů z města Kaplice ukončilo s CHPS spolupráci (byla ukončena smlouva). K 31. 3. měla CHPS na území města Kaplice 0 odmítnutých zájemců o službu.

Charita Kaplice přijme pracovníka/ici v sociálních službách

Charita Kaplice přijme

Pracovník/ice v sociálních službách - pečovatel/ka

sociální služby Charitní pečovatelská služba

 

Pracoviště: Převážně správní území města Kaplice

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Žižková - vedoucí pečovatelské služby

Pracovní úvazek: celý (1,0), doba určitá s možností prodloužení

Minimální stupeň vzdělání: SOU, SŠ ukončené maturitní zkouškou (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o soc. službách)

Nástup možný: po domluvě

Platové ohodnocení:  15.500,-  Kč/měsíc (+ odměny)

 

Muzikoterapie s hudebním Duem Libertinovi ve Velešíně, v Blansku a Kaplici

Charita Kaplice uspořádala pro seniory a osoby se zdravotním postižením „Odpoledne s muzikoterapií“. Setkání proběhlo ve spolupráci s manželi Libertinovými a uskutečnilo se v rámci projektu „Klubík 2017“, který je finančně podpořen z grantového programu Jihočeského kraje – Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále z finanční dotace města Velešín a Kaplice. Tento projekt je realizován Charitou Kaplice od počátku letošního roku.

Setkání seniorů s farářem ve Velešíně

Charitní pečovatelská služba uspořádala setkání s novým farářem Římskokatolické farnosti ve Velešíně, o které uživatelé služby již dříve projevili zájem.

 

Vánoční posezení

Srdečně Vás zveme na vánoční posezení.

 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VELEŠÍN ROZŠIŘUJE NABÍDKU SLUŽEB

Na základě provedené ankety mezi našimi uživateli na konci roku 2014 jsme se rozhodli k rozšíření nabídky stravování pro velešínské seniory.

POMOC SENIORŮM

POMOC SENIORŮM

V rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který podpořila z Norských fondů Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, byl vytvořen leták, který bychom rádi šířili mezi laickou veřejnost.

VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH TRHŮ VE VELEŠÍNĚ

Jako každoročně ožil před Vánocemi Velešín tradičními adventními trhy. Na jeho přípravách, samotném průběhu a celkové atmosféře se podílelo několik dobrovolníků a prodejců, řada spolků či jiných sdružení a v neposlední řadě také mnoho návštěvníků a kupujících.

ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

ADVENTNÍ TRH VE VELEŠÍNĚ

Tradiční součástí Adventních trhů ve Velešíně jsou i pracovnice Charity Kaplice. Nejinak tomu bylo i letošní rok

Setkání seniorů ve Velešíně

Charita Kaplice ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Velešín pořádá 4. ročník Setkání seniorů. Letošní setkání se uskuteční v úterý 23. 9. 2014 od 15,00 hod. v sále kina ve Velešíně.