Adresář

Týdenní stacionář pro seniory

Tel.: 353 434 214, 731 433 030
Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 360 17
Vedoucí služby: Dita Matoušová, DiS. - Vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

DALŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ POSKYTUJEME:

  •         Masáže
  •         Duchovní a pastorační podpora
  •         Drobné nákupy

Posláním Týdenního stacionáře je poskytnout pobyt, odbornou i lidskou podporu a pomoc osobám s demencí či osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně.

Smyslem služby je zachovat, udržet a zlepšit kvalitu jejich života. Každý uživatel má zachované trvalé bydliště, kam se na dny volna vrací, což pozitivně upevňuje a posiluje rodinné vztahy.

Služba podporuje uživatele v jejich zvyklostech, v jejich přáních a potřebách, při zachování lidských práv a svobod.

Cílovou skupinu tvoří:

1.    Lidé trpící různými formami demence – převážně Alzheimerova choroba.

2.    Osoby se zdravotním postižením a sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu

       24 hod denně.

3.    Osoby s demencí či zdravotním postižením, které dovršily 50 let.

Služby jsou poskytovány:

1.     Žadatelům s trvalým nebo přechodným pobytem v Karlových Varech.

2.     Při volné kapacitě i žadatelům z jiných obcí.

Naším cílem je:

1.     Udržet a zlepšit kvalitu života uživatelů. (práce s uživatelem)

2.     Podporovat udržení či zvýšení stávající míry soběstačnosti uživatele a tím oddálit jeho nesoběstačnost.

3.     Podporovat vazbu s rodinou.

Naši klienti pravidelně využívají aktivity, mezi které patří zejména procvičování paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, ergoterapie, taneční terapie a společné čtení. V Týdenním stacionáři je zajištěna celodenní strava, obědy jsou dováženy z Proximy Chodov. Péče o klienty zahrnuje pravidelné tréninky pamětí, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Péče je zde zajišťována pracovníky v sociálních službách a zdravotní sestrou. Lékařskou péči si klienti zajišťují sami, prostřednictvím svých praktických či odborných lékařů.

Dále je možno využít služby masérky a pedikérky. S klienty se pracuje individuálně na základě zpracovaného individuálního plánu.

Do Týdenního stacionáře pravidelně dochází pan farář Vladimír Müller.

Týdenní stacionář pracuje jako pobočka České alzheimerovské společnosti a jsou zde pravidelně pořádány „Čaje o páté“, kde se setkávají rodinní pečující.

Na základě auditu České alzheimerovské společnosti byl Týdennímu stacionáři dne 31. 7. 2011 udělen Certifikát Vážka.

Naše práce vychází z doporučení a stanovisek České alzheimerovské společnosti (ČALS).

 www.alzheimer.cz

Seznam lidí

Dita Matoušová, DiS. - Vedoucí a sociální pracovník