Komunitní plánování - dobrovolně

V březnu letošního roku ukončila Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Přestože na další pokračovaní komunitního plánování Charita Kaplice nezískala finance, setkávání lidí zapojených do procesu komunitního plánování pokračuje dál.

Dne 17.9.2013 proběhlo setkání řídící a koordinační skupiny komunitního plánování. Skupina je složená především ze zástupců města Kaplice a Charity Kaplice, představitelů MAS Růže a Pomalší a odborníků na metodiku a zpracování analýz. Původní řídící skupina byla doplněna o vedoucí pracovních skupin, čímž se snížila časová náročnost na jednotlivé členy skupiny.

   Na úterním setkání skupiny byl odsouhlasený harmonogram úkolů a termínů zpracování nového Komunitního plánu pro SO ORP Kaplice na roky 2014-2018. Termín dokončení byl stanoven na 31. 3. 2014.

   Byly také naplánovány termíny setkání pracovních skupin a jejich náplň včetně stanovení úkolů.

   Závěry z jednání řídící a koordinační skupiny, včetně odsouhlasené partnerské smlouvy mezi Charitou Kaplice a městem Kaplice na pokračování procesu komunitního plánování předala koordinátorka Radě města Kaplice ke schválení.

   Komunitní plánování na kaplicku pokračuje dál, na základě dobrovolnosti a za účasti všech, kteří se ho účastnili i v předešlém období za podpory z evropských fondů.

   Hlavní cíl z projektu KPSS je tedy naplněn,  dobré myšlenky a nápady nezapadnou prachem a jeho aktivní účastníci se budou nadále setkávat dobrovolně a ve svém osobním volnu nad aktuálními tématy v oblasti sociálních služeb.

 

Mgr. Andrea Kutějová   

Tříkrálová sbírka 2019
I VY MŮŽETE POMOCI