Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – březen 2018

Ve dnech 26.3. – 30.4.2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby za účelem dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a z důvodu zjištění zájmu o rozšíření provozní doby sociální služby. Pracovníci Charitní pečovatelské služby rozdali uživatelům celkem 114 dotazníků spokojenosti. Návratnost vyplněných dotazníků byla 48% (celkem tedy 55 dotazníků).

Na základě zjištěných informací budou všichni uživatelé znovu seznámeni s nabídkou
a posláním Charitní pečovatelské služby, se svými právy a povinnostmi, s možností stěžovat si, dávat podněty a připomínky a s postupem při podávání stížností, podnětů a připomínek. Dále budou seznámeni s vnitřními pravidly Charitní pečovatelské služby a rovněž budou znovu seznámeni s kontakty na své klíčové pracovníky a na ostatní pracovníky Charitní pečovatelské služby. Pracovnice Charitní pečovatelské služby budou znovu seznámeny s etickým kodexem pracovníku Charitní pečovatelské služby a se zásadami Charitní pečovatelské služby.

Vzhledem ke skutečnosti, že 7 uživatelů uvedlo, že vyžadují pomoc pečovatelské služby také v úkonech, které sami zvládají, a 1 uživatel uvedl, že neví, zda vyžaduje pomoc pečovatelské služby také v úkonech, které sám zvládá, bude kladen větší důraz na zjišťování nepříznivé sociální situace a oprávněných potřeb během jednání se zájemcem o službu
a během místního šetření. Dále bude pečlivě přehodnocována nepříznivá soc. situace
a potřeby stávajících uživatelů pečovatelské služby v průběhu samotného poskytování soc. služby, kontrolních místních šetření a revizí individuálních plánů.

Pracovnice Charitní pečovatelské služby budou s výsledky dotazníkového šetření
a návaznými kroky seznámeny na nejbližší poradě týmu Charitní pečovatelské služby.

Pouze 5 respondentů cítí potřebu rozšíření pracovních hodin pečovatelské služby na večery ve všední dny, případně na volné dny – soboty, neděle a svátky. Poptávka prozatím není tak veliká, aby byl provoz pečovatelské služby rozšířen o soboty, neděle a svátky. Potřebu zajištění pečovatelské služby během těchto dní, případně i ve večerních hodinách ve všední dny budeme i nadále sledovat u uživatelů i zájemců o službu.

Jeden uživatel uvedl, že pečovatelská služba je nespolehlivá, že pečovatelky nezvednou telefon. V případě, že pečovatelka nezvedne telefon, zavolá zpět, až to bude možné. Pečovatelky pracují v terénu, zajišťují péči jiným uživatelům, případně řídí automobil
a nemohou telefonovat.

Jeden uživatel uvedl, že hodnotí záporně, že: „Pečovatelky s ním nepromluví, než nejnutnější“. Pečovatelky pracují podle předem stanoveného harmonogramu a péči uživatelům poskytují na základě nasmlouvaných úkonů, které si uživatelé hradí. Během dne poskytují péči více uživatelům v terénu, pečovatelka provede potřebnou péči u uživatele
a přemisťuje s k dalšímu uživateli, který má sjednanou péči a již na pečovatelku ve sjednaný čas čeká. Pečovatelky se v rámci své pracovní doby věnují také potřebné administrativě spojené s poskytováním sociální služby. Z toho důvodu nemají prostor trávit s uživateli více času, než je předem domluveno ve smlouvě či individuálním plánu uživatele. Popovídání s pečovatelkou je možné si sjednat v rámci fakultativního úkonu Dohled nad dospělým uživatelem, který uživatel hradí.

K vyjádření se ke kvalitě stravy, kdy 1 uživatel uvedl, že „oběd je drahý, jsou malé porce a někdy jsou nekvalitní“, 1 uživatel uvedl, že „by mohly být větší porce od Foitlů“ a 2 uživatelé upozornili na záměny obědů. Uživatelé kvalitu stravy často zaměňují s kvalitou soc. služby. Charitní pečovatelská služba je pouze zprostředkovatelem dovozu jídla mezi vývařovnou a uživatelem. Vzhledem k tomu, že v prvním případě nebyla uvedena konkrétní vývařovna, není možné daný požadavek ohledně ceny, množství a kvality stravy předat. Charitní pečovatelská služba průběžně zjišťuje spokojenost uživatelů s dováženou stravou z dané vývařovny, v případě narůstajících stížností nabízí alternativní vývařovnu s ohledem na dostupné možnosti. 1 uživatelka uvedla, že není spokojená se změnou dovážených obědů, že jí nechutnají. Byla by ráda, kdyby se opět dovážel oběd z Kaplice od pana Pučegla, že to bylo chutné teplé jídlo. Uživatelé mají na výběr vždy ze dvou vývařoven dle dostupných možností. Spolupráci s Pučegl s.r.o. musela Charitní pečovatelská služba ukončit, neboť nebylo možné domluvit zasílání jídelních lístků včas tak, aby si všichni uživatelé stihli objednat stravu na následující týden. Jídelní lístky jsme dostávali během pátečního dopoledne a jejich předání uživatelům a následné objednání stravy bylo provozně velmi náročné a ohrožovalo plynulý chod pečovatelské služby a zajišťování další péče uživatelům.

Výsledky Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby – březen 2018 jsou zveřejněny na nástěnkách Charitní pečovatelské služby v DPS Novohradská, DPS Blansko a DPS ve Velešíně a dále na webových stránkách Charity Kaplice.

 

 

Autor článku: Mgr. Kateřina Žižková

 

Mgr. Ivana Žáčková

 

 

I VY MŮŽETE POMOCI