ZODPOVĚDNOST A LOAJALITA

  • Osobní zodpovědnost každého pracovníka za své jednání i jemu svěřené pracovní povinnosti a kompetence
  • Podpora týmové spolupráce i samostatnosti jednotlivých pracovníků
  • Přijetí a respektování vize, poslání, hodnot, organizační struktury a firemní kultury
  • Vyhledání a sdílení informací související s činností organizace
  • Informační diskrétnost ve vztahu k organizaci, sociálním službám a jejich uživatelům
  • Vzájemný respekt s kolegy a ochota ke spolupráci a zastupitelnosti
  • Utváření dobrých a otevřených vztahů uvnitř i navenek organizace
  • Etický přístup k sociální práci, sociálním službám a jejich uživatelům včetně znalosti etických kodexů
  • Organizace je zaměstnavatelem, který dbá na sladění pracovního a rodinného života svých zaměstnanců
I VY MŮŽETE POMOCI