Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo

Kde nás najdete

Adresa

Horská 740, Kaplice 38241

Provozní doba

Provozní doba ambulantní formy

Pondělí        12:00 – 17:00

Úterý            12:00 – 17:00

Středa          12:00 – 17:00

Čtvrtek         12:00 – 17:00

Pátek           12:00 – 16:00

V době školních prázdnin je sociální služba otevřena - pondělí až čtvrtek od 10:00 do 15:00 hod, v pátek od 11:00 do 15:00 hod.

Oblast působnosti

Horská 740, 382 41 Kaplice

Na koho se můžete obrátit

Marie Švarcová

Pracovnice v sociálních službách NZDM Depo
Tel.: 731 604 505 E-mail: 88EsVWinWkpy.Z4WHdnz277_T-uk87j7T-M

Kateřina Křivohlávková

Pracovnice v sociálních službách NZDM Depo
Tel.: 731 604 505 E-mail: 68Go87d7TdEs.~.dWoxy.Z4WHdnz277_T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Charita Kaplice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Lucie Matušová

Registrační číslo služby
1719219

Poslání a cíle

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo (dále jen NZDM Depo), je nabízet jim pomoc a bezpečný prostor a omezit tak negativní vliv prostředí, ve kterém žijí.  Snažit se poskytovat informace, individuální podporu a řešit jejich nelehké životních situace např. rozpad rodinných vazeb, problémy ve škole, složité situace mezi vrstevníky, nabídnout smysluplné využití volného času apod. Tím usilovat a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty se zaměřením na jejich potřeby a přání.

Zásady

Zásady

Pracovníci  NZDM Depo se při své práci řídí ZÁSADAMI NÍZKOPRAHOVOSTI:

  • Dostupnost – realizujeme službu tak, aby svým charakterem a umístěním byla blízká přirozenému prostředí a maximálně dostupná pro určenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé, mohou do zařízení kdykoliv během otevírací doby přijít i odejít, podívat se anebo si vyzkoušet „naší službu“.
  • Dodržování práv - respektujeme a chráníme práva uživatelů NZDM Depo.
  • Podpora - podporujeme uživatele v rozvoji jeho schopností a dovedností, v oblasti mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatele, podporujeme využívání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jeho situace. Poskytneme psychickou podporu uživateli při zvládání jeho problémů.
  • Odbornost - pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.
  • Dobrovolnost - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda se do nabízených aktivit zapojí.
  • Rovnost - poskytujeme služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
  • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd. Objektivně přistupujeme k uživatelům služby, nepovažujeme nikoho z uživatelů za důležitějšího nebo méně důležitého. Všichni uživatelé si jsou rovni. Uplatňujeme opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě.
  • Respekt – pracovníci respektují uživatele a naopak
  • Bezplatnost zásada bezplatnosti zajišťuje uživatelům vstup do zařízení bez nutnosti platit za poskytované služby. S uživateli je uzavírána ústní smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 91 zákona 108/2006 Sb.
  • Důvěrnost - Princip mlčenlivosti – pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.