Audit rodina & zaměstnání – Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

 Charita Kaplice se v roce 2012 úspěšně zapojila do programu pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky. Audit tak nabízí možnost, jak sladit firemní zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců. Zde se naše organizace zavázala mimo jiné:

  • umožnit využití pružné pracovní doby širšímu okruhu zaměstnanců
  • vytvořit komplexní metodiku upravující nástup na MD/RD, její průběh a návrat z ní, včetně možnosti spolupráce
  • zanést do pracovního řádu možnost distančních forem práce
  • umožnit krátkodobou přítomnost dětí zaměstnanců na pracovišti v naléhavých situacích

Konkrétní realizací plán Charity Kaplice v bodech:

  • firemní kultura - včlenit prorodinnou orientaci do strategických dokumentů organizace (organizační, personální a pracovní řád)
  • pracovní doba - posílit funkčnost a využitelnost institutu pružné pracovní doby (např. zkrátit konto základní pracovní doby, rozšířit nárok na pružnou pracovní dobu, apod.)
  • rodičovství mateřská a rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání - vytvoření metodiky práce se zaměstnanci nastupujícími, jsoucími a vracejícími se z MD, RD (pozvánky na akce, vzdělávání, využití těchto pracovníků v době dovolených, informace o zásadních věcech v organizaci,…)
  • pracovní místo - zavést distanční formy práce, umožnit krátkodobě práci z domova
  • informační a komunikační strategie - pravidelná vnitřní diskuse k problematice slaďování rodiny a zaměstnání (celofiremní čtvrtletní porady, prezentace prorodinné politiky Charity Kaplice navenek (výroční zprávy, web, letáky, apod.)
  • kultura vedení - vytvoření přátelského prostředí na pracovišti díky přístupu vedoucích pracovníků (krátkodobá přítomnost dětí zaměstnanců na pracovišti, umožnění „rodinné výzdoby“ pracovního místa (fotografie, obrázky a výtvory dětí,…) možnost vyjádřit se k otázkám harmonizace pro všechny zaměstnance-získání zpětné vazby pro vedení organizace

 více informací a videozáznam: http://www.mpsv.cz/cs/14453

Mgr. Ivana Žáčková

ředitelka organizace

CHARITA KAPLICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA KAPLICKU 2016

Dovolte, abychom vám, jako každoročně přinesli tříkrálové požehnání do vašich domovů a společně podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá potřebným.

Audit rodina & zaměstnání – nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života

Audit rodina & zaměstnání – nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života

Charita Kaplice se v roce 2012 úspěšně zapojila do programu pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky. Audit tak nabídl možnost, jak sladit firemní zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců.

MPSV ocenilo firmy, které myslí na rodiny zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo certifikáty 14 společnostem, které úspěšně zavedly prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina & zaměstnání“.