Popis realizace poskytování sociální služby

 

Typ služby:                        dle zákona108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů §62; Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel:                    Charita Kaplice, Náměstí 42, 382 41 Kaplice, IČ: 73634310

Název služby:                     Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Adresa zařízení:                 Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

Kontaktní osoba:               Bc. Lucie Matušová – vedoucí Nízkoprahového zařízení, kontakt: 734 435 181,                        lucie.matusova@charitakaplice.cz

Forma poskytování:          ambulantní (uživatel dochází do zařízení, kde je poskytována sociální služba)

 

Poslání           

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DéDéčko (dále jen NZDM DéDéčko) je nabízet jim pomoc a bezpečný prostor a omezit tak negativní vliv prostředí, ve kterém žijí.  Snažit se poskytovat informace, individuální podporu a řešit jejich nelehké životních situace např. rozpad rodinných vazeb, problémy ve škole, složité situace mezi vrstevníky, nabídnout smysluplné využití volného času apod. Tím usilovat a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty se zaměřením na jejich potřeby a přání.

Pro koho tu jsme:

NZDM DéDéčko je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem (dále jen uživatelé), kteří:

 • jsou ve věku 6 – 18 let
 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají nepříznivé situace:

o   Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní zneužívání, domácí násilí.

o   Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve škole.

o   Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy.

Způsob uzavření smlouvy se zájemcem o službu je ústní. Pro přijetí do služby není zapotřebí vyplnit žádný formulář.

Prostředí, ve kterém je ambulantní sociální služba poskytována je bariérové, z toho důvodu neposkytujeme službu imobilním uživatelům.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem: 1 uživatel /1 pracovník

Kapacita pro skupinové aktivity: max. 10 uživatelů /1 pracovník

Služba je poskytována bez úhrady.

 

Provozní doba

 

Pondělí                 12:00 – 17:00

Úterý                    12:00 – 17:00

Středa                   12:00 – 17:00

Čtvrtek                 12:00 – 17:00

Pátek                    12:00 – 16:00

V době školních prázdnin služba otevřena: pondělí až pátek od 10:00 do 15:00 hod.

 

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťuje tyto základní činnosti:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 

 • 62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. a)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o   zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

o   pracovně výchovná činnost s dětmi

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

o   zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 1. c) sociálně terapeutické činnosti

o   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o   pomoc při vyřizování běžných záležitostí

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

 

Zásady

Pracovníci  NZDM DéDéčko se při své práci řídí ZÁSADAMI NÍZKOPRAHOVOSTI:

 • Dostupnost – realizujeme službu tak, aby svým charakterem a umístěním byla blízká přirozenému prostředí a maximálně dostupná pro určenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé mohou do zařízení kdykoliv během otevírací doby přijít i odejít, podívat se anebo si vyzkoušet „naší službu“.
 • Dodržování práv - respektujeme a chráníme práva uživatelů NZDM DéDéčko.
 • Podpora - podporujeme uživatele v rozvoji jeho schopností a dovedností, v oblasti mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatele, podporujemevyužívání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jeho situace. Poskytneme psychickou podporu uživateli při zvládání jeho problémů.
 • Odbornost - pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.
 • Dobrovolnost - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda se do nabízených aktivit zapojí.
 • Rovnost - poskytujeme služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd. Objektivně přistupujeme k uživatelům služby, nepovažujeme nikoho z uživatelů za důležitějšího nebo méně důležitého. Všichni uživatelé si jsou rovni. Uplatňujeme opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě.
 • Respektpracovníci respektují uživatele a naopak
 • Bezplatnost - zásada bezplatnosti zajišťuje uživatelům vstup do zařízení bez nutnosti platit za poskytované služby. S uživateli je uzavírána ústní smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 91 zákona 108/2006 Sb.
 • Důvěrnost - Princip mlčenlivosti– pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Způsob podávání a vyřizování stížností

Podněty, připomínky a návrhy na zkvalitnění poskytované sociální služby mohou podat (jednou z níže uvedených forem) uživatelé služby, jejich zákonní zástupci i širší veřejnost. Těmito podněty, připomínkami a návrhy se zabývá pracovní tým NZDM DéDéčko na pravidelných setkáních.

Stížnost lze podat anonymně a při jejím vyřizování má uživatel právo si zvolit zástupce. Stížnosti jsou pro NZDM DéDéčko výzvou a zdrojem informací o možnostech, jak zlepšit poskytované sociální služby.

Způsoby podávání stížností:

 • ústním či písemným vzkazem přes pracovníka NZDM DéDéčko
 • telefonicky na čísle 734 435 181 - vedoucí sociální služby NZDM nebo na čísle 739 383 480 - pracovnice NZDM DéDéčko
 • prostřednictvím e-mailové adresy vedoucí NZDM DéDéčko
 • do schránky „Přání a stížností“ nacházející se v NZDM DéDéčko

Způsob projednání stížnosti

Přijatá stížnost je řešena bezodkladně, maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od přijetí.

 

Materiální a technické zabezpečení

NZDM DéDéčko se nachází v bezplatně zapůjčených prostorách obce Dolní Dvořiště. Do budovy vedou schody, vstup je tedy bariérový. Zařízení je rozděleno následovně: společenská místnost, kancelář s kontaktní místností a sociální zařízení.

 

Personální zajištění:

Vedoucí NZDM / sociální pracovnice:

Bc. Lucie Matušová

tel.: 734 435 181

e-mail: lucie.matusova@charitakaplice.cz

 

Pracovnice v sociálních službách NZDM DéDéčko

Vendula Kovacsová

tel.: 739 383 480

e-mail: vendula.kovacsova@charitakaplice.cz

 

Pracovník v sociálních službách NZDM DéDéčko:

Václav Starý, Dis.

tel.: 739 383 480

e-mail: vaclav.stary@charitakaplice.cz

 

 

Vypracovala: Bc. Lucie Matušová, vedoucí sociální služby NZDM

 

Zveme Vás na Adventní trhy!

Zveme Vás na Adventní trhy!

Ve dnech 29. a 30.11.2018 v Kaplici na náměstí a 2.12.2018 ve Velešíně. Přijďte se s námi naladit na advent!

Nízkoprah a Kaplický Ušák!

Nízkoprah a Kaplický Ušák!

V pátek 19. 10. jsme se objevili na akci Kaplický Ušák.

Prodej kalendářů na rok 2019!

Prodej kalendářů na rok 2019!

V rámci spolupráce napříč všemi službami Charity Kaplice vznikl plánovací kalendář pro rok 2019!

Den otevřených dveří v Charitě Kaplice

Den otevřených dveří v Charitě Kaplice

Ve středu 26. září jsme měli výjimečnou příležitost k představení služeb Charity Kaplice veřejnosti. V rámci celostátní kampaně Den Charity 2018, která se koná ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), jsme uspořádali Den otevřených dveří našich služeb v Kaplici.

Dny Charity v Kaplici 2018

Dny Charity v Kaplici 2018

Oslavte s námi Dny Charity.