Pracovní skupina č.1 – Děti a mládež

Cílová skupina:

Jedná se o děti a mládež ve věku 0 – 26 let, které se potýkají s následujícími společensky nežádoucími jevy nebo jsou jimi ohroženy:

psychické problémy, sociální problémy (např. záškoláctví, kriminalita, vandalismus, krádeže v rodině, šikana, zanedbávaní, týraní, zneužívaní, předčasné zahajování sexuálního života, promiskuita, mateřství v nezletilosti, užívání legálních návykových látek, experimenty s nelegálními návykovým látkami, dětská prostituce, ohrožení sociálním vyloučením z důvodu socioekonomickou situace jejich rodin, popř. velmi nízkou nabídkou možností trávit aktivně a společensky přijatelně jejich volný čas, jsou v pěstounské péči, hrožení zanedbáním jejich zdravotního stavu z důvodu nízké informovanosti rodičů o dané problematice nebo ohrožení špatnou finanční situací rodiny, pocházejí z rozvedené (rozpadlé) rodiny a jsou ohrožení syndromem zavrženého rodiče, opouštějí ústavní výchovu nebo jsou bez možnosti využívání sociálních služeb ohroženi nuceným odchodem z rodiny do ústavní péče.

Dále jsou cílovou skupinou i zákonní zástupci dětí a mládeže definovaných výše.

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Otevření nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti

Starostka obce Dolní Dvořiště paní Helena Panská a ředitelka Charity Kaplice Mgr. Ivana Žáčková v pátek 7. února v 15:00 hodin slavnostně zahájily otevření prostor nově vzniklého zařízení. NZDM Dolní Dvořiště je už třetím zařízením Charity Kaplice tohoto typu (další jsou v Kaplici – NZDM Depo a ve Velešíně – NZDM Molo).