Charitní pečovatelská služba

(Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů)

 

Poslání sociální služby

Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení tak, aby mohli i nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Tato pomoc je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné fyzické osoby při obstarávání nutných prací v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb (jako je např. poskytnutí stravy, pomoc při hygieně, pomoc při přípravě jídla a pití apod.) a nemají nikoho, kdo by jim byl v tomto nápomocen.

 

Pro koho je Charitní pečovatelská služba určena?

Cílovou skupinou jsou senioři (nad 65 let) a zdravotně znevýhodnění lidé (od 18 let), kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o sebe, svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé záležitosti.

Službu poskytujeme také rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, jejichž situace vyžaduje dočasnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pečovatelskou službu poskytujeme lidem z těchto obcí (dostačující je přechodný pobyt):

Benešov nad Černou (Černé Údolí, Daleké Popelice, Děkanské Skaliny, Dluhoště, Hartunkov, Klení, Kuří, Ličov, Pusté Skaliny, Valtéřov, Velké Skaliny, Velký Jindřichov)

Besednice (Malče)

Bujanov (Skoronice, Suchdol, Zdíky)

Dolní Dvořiště (Budákov, Jenín, Rybník, Rychnov nad Malší, Tichá, Trojany, Všemeřice)

Dolní Třebonín (Horní Třebonín, Dolní, Horní a Prostřední Svince)

Kaplice (Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár)

Ločenice (Nesměň)

Malonty (Bělá, Bukovsko, Desky, Jaroměř, Meziříčí, Radčice, Rapotice)

Mirkovice (Malčice, Žaltice)

Mojné (Záhorkovice)

Netřebice (Dlouhá, Výheň)

Omlenice (Blažkov, Omlenička, Stradov, Výnězda)

Pohorská Ves (Lužnice, Pohoří na Šumavě)

Rožmitál na Šumavě (Čeřín, Hněvanov, Michnice, Zahrádka)

Římov (Dolní a Horní Vesce)

Slavče (Mohuřice, Keblany, Záluží, Dobrkovská Lhotka, Dolní Lhotka)

Soběnov (Přísečno, Smrhov)

Střítež (Kaplice – nádraží, Ráveň)

Svatý Jan nad Malší (Chlum, Sedlce)

Velešín (Bor, Holkov, Chodeč, Skřidla)

Zubčice (Zubčická Lhotka, Markvartice)

Zvíkov

 

 

Charitní pečovatelská služba nabízí všem svým uživatelům tyto základní činnosti podle jejich potřeb (dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.):

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC,

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

  1. dovoz nebo donáška jídla,
  2. pomoc při přípravě jídla a pití,
  3. příprava a podání jídla a pití;

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

  1. běžný úklid a údržba domácnosti,
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
  3. donáška vody,
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
  5. běžné nákupy a pochůzky,
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

Úhrada za poskytování pečovatelské služby

Služba je poskytována za úhradu v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výši úhrady blíže stanovuje ceník Charitní pečovatelské služby, který je přílohou smlouvy o poskytování pečovatelské služby, a uživatelé jsou s ním seznámeni vždy před podepsáním této smlouvy.

Vedle základních činností nabízí CHPS také fakultativní činnosti (činnosti nad rámec povinných základních činností). Jedná se např. o dopravu uživatele na určené místo a zpět, telefonické vyřízení nutných záležitostí na vyžádání uživatele, dohled nad dospělým nesoběstačným uživatelem apod.). Hrazení fakultativních činností se týká také osob vyjmenovaných v ust. §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým jsou základní činnosti poskytovány zdarma (viz. níže). Fakultativní činnosti jsou určeny pro uživatele, kteří mají sjednané základní činnosti sociální služby (uživatelům nelze poskytovat pouze fakultativní činnosti).

Podle §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb. se pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) zákona 108/2006 Sb. poskytuje bez úhrady:  

a)  rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b)  účastníkům odboje (viz. Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a Zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům).

c)  osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené
v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d)  osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle
18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo
v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu
v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

e)  pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Provozní doba

Služba je poskytována každý pracovní den od 7,00 do 15,30.

 

Pracovníci poskytují sociální službu terénní formou ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a v jejich dalším přirozeném prostředí.

 

Kapacita

Maximální kapacita Charitní pečovatelské služby je 8 uživatelů v daný okamžik. Zmíněná kapacita je pouze orientační, neboť se přihlíží k celkové vytíženosti pracovníků, tzn. k počtu a náročnosti jednotlivých úkonů
u každého uživatele. Reálná kapacita Charitní pečovatelské služby je těžce odhadnutelná.

 

Principy poskytované sociální služby

Charitní pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti.

  • Individuální přístup
  • Profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
  • Respektování lidské důstojnosti a soukromí, individuality uživatele
  • Ochrana osobních údajů a diskrétnost
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
  • Rovný nediskriminační přístup
  • Možnost volby (svobodné rozhodnutí)

 

 

Cíle Charitní pečovatelské služby

  • Dosáhnout toho, aby minimálně 80% uživatelů setrvalo i nadále ve svém přirozeném prostředí.
  • Podporovat uživatele v udržení si soběstačnosti.

 

 

Charitní pečovatelská služba má čtyři střediska:

Středisko na Strahovské ve Velešíně (hlavní sídlo Charitní pečovatelské služby)

-        Adresa: Strahovská 256, 382 32 Velešín

-        Jedná se o objekt města Velešín - bytový dům, ve kterém bydlí i několik uživatelů pečovatelské služby. Charitní pečovatelská služba má v tomto domě v nájmu kancelář s příslušenstvím, prádelnu a společenskou místnost. Do domu je bezbariérový přístup a k dispozici je zde i výtah.

 

Středisko na Náměstí v Kaplici

-        Adresa: Náměstí 42, 382 41 Kaplice

-        Na této adrese má rovněž sídlo Charita Kaplice (prostory má v pronájmu). Přístup není bezbariérový.

 

Středisko na Novohradské v Kaplici

 

-        Adresa: Novohradská 59, 382 41 Kaplice

-        Jedná se o objekt města Kaplice – Dům s pečovatelskou službou Kaplice, kam jsou umisťováni především lidé se sníženou soběstačností. Většina obyvatel domu je zároveň uživateli Charitní pečovatelské služby. Charitní pečovatelská služba má v budově pronajatou kancelář, prádelnu, sušárnu a skladové prostory. Přístup je bezbariérový.

 

Středisko v Blansku

-        Adresa: Blansko 66, 382 41 Kaplice

-       Jedná se o objekt města Kaplice – Dům s pečovatelskou službou Blansko, kam jsou umisťováni především lidé se sníženou soběstačností. Většina obyvatel domu je současně také uživateli Charitní pečovatelské služby. V domě má Charitní pečovatelská služba pronajatou kancelář, prádelnu, sušárnu a skladové prostory.  Přístup je bezbariérový.

Pracovníci zajišťují terénní pečovatelskou službu prostřednictvím osobních automobilů, přičemž 2 vozy mají k dispozici pro středisko ve Velešíně a 3 vozy pro střediska v Blansku a Kaplici (Novohradská, Náměstí).

 

 

Kde, koho a jak můžete oslovit v případě zájmu o pečovatelskou službu?

Zájemce o službu nás může kontaktovat prostřednictvím:

-        telefonu na čísle:

  • 731 604 402 (Mgr. Kateřina Žižková, soc. pracovnice pověřená vedením Charitní pečovatelské služby)
  • 731 604 449 (Vilma Štěpánová, pracovnice pod dohledem soc. pracovníka)

 

-        e-mailu: chps@charitakaplice.cz

-        osobně po předchozí domluvě v jedné z níže uvedených kanceláří Charitní pečovatelské služby

 

  • Kancelář Charitní pečovatelské služby na Strahovské ve Velešíně

Adresa: Strahovská 256, 382 32 Velešín

  • Kancelář Charitní pečovatelské služby na Náměstí v Kaplici

Adresa: Náměstí 42, 382 41 Kaplice

 

Jak probíhá sjednání služby?

Nejprve zjistíme potřeby zájemce o službu a nastíníme mu možnosti, které by v rámci řešení jeho situace byly z naší strany realizovatelné. Pokud se zájemce rozhodne naše služby využít, proběhne další setkání přímo v přirozeném prostředí zájemce (např. domácnosti). Zde se domluví konkrétní rozsah služeb a způsob jejich realizace. Sociální pracovnice sepíše se zájemcem vše potřebné a ponechá na místě návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby spolu s aktuálním ceníkem, aby si zájemce mohl vše v klidu rozmyslet, přečíst a případně zkonzultovat s dalšími osobami. Rozhodne-li se zájemce služby využívat, je oběma stranami podepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby a zahájeno poskytování služeb.

Žádost o PS.docx

Souhlas se zpracováním os. údajů GDPR.docx

Smlouva o PS 6.4.2018.doc

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Ceník CHPS od 1.1.2018.doc

Příloha č. 2 ke Smlouvě - Vnitřní pravidla 6.4.2018.doc

Příloha č. 3 ke Smlouvě - Stížnosti a připomínky 6.4.20181.doc

Informace obědy 1.1.2018.docx

 

 

Nebyly nalezeny žádné multimediální galerie.