Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Kde nás najdete

Adresa

Dolní Dvořiště 171, Dolní Dvořiště 38272

Provozní doba

Provozní doba

 

Pondělí                 12:00 – 17:00

Úterý                    12:00 – 17:00

Středa                   12:00 – 17:00

Čtvrtek                 12:00 – 17:00

Pátek                    12:00 – 16:00

V době školních prázdnin služba otevřena: pondělí až pátek od 10:00 do 15:00 hod.

Oblast působnosti

Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

Na koho se můžete obrátit

Václav Starý DiS.

Pracovník v sociálních službách NZDM DéDéčko
Tel.: 739 383 480 E-mail: c8pvRf2ka8EIQOQcWiysT32938Es-Z29g

Andrea Oušková

Pracovnice v sociálních službách NZDM DéDéčko
Tel.: 739 383 480 E-mail: WgqBVZ2gblxy.Z4WHdnz277_T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DéDéčko

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Charita Kaplice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Lucie Matušová

Registrační číslo služby
1446562

Poslání a cíle

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Zásady

Zásady

Pracovníci  NZDM DéDéčko se při své práci řídí ZÁSADAMI NÍZKOPRAHOVOSTI:

  • Dostupnost – realizujeme službu tak, aby svým charakterem a umístěním byla blízká přirozenému prostředí a maximálně dostupná pro určenou cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé mohou do zařízení kdykoliv během otevírací doby přijít i odejít, podívat se anebo si vyzkoušet „naší službu“.
  • Dodržování práv - respektujeme a chráníme práva uživatelů NZDM DéDéčko.
  • Podpora - podporujeme uživatele v rozvoji jeho schopností a dovedností, v oblasti mezilidských vztahů, v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech uživatele, podporujemevyužívání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jeho situace. Poskytneme psychickou podporu uživateli při zvládání jeho problémů.
  • Odbornost - pracovní tým nízkoprahového zařízení je složen z odborníků, kteří mají pro svoji profesi příslušné vzdělání.
  • Dobrovolnost - uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda se do nabízených aktivit zapojí.
  • Rovnost - poskytujeme služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
  • Individuální přístup - přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, názory, atd. Objektivně přistupujeme k uživatelům služby, nepovažujeme nikoho z uživatelů za důležitějšího nebo méně důležitého. Všichni uživatelé si jsou rovni. Uplatňujeme opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě.
  • Respekt – pracovníci respektují uživatele a naopak
  • Bezplatnost zásada bezplatnosti zajišťuje uživatelům vstup do zařízení bez nutnosti platit za poskytované služby. S uživateli je uzavírána ústní smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 91 zákona 108/2006 Sb.
  • Důvěrnost - Princip mlčenlivosti– pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti